Dr. Oni Sahroni, M.A.

Dr. Oni Sahroni, M.A.

Dr. Oni Sahroni, M.A merupakan orang Indonesia pertama yang mampu menyelesaikan program doktoral bidang Muqarin di Universitas al-Azhar Kairo. Saat ini beliau merupakan salah satu tokoh syariah yang sangat konsen dibidang Fiqh Bisnis dan Keuangan Syariah.

Lahir di Serang, 26 November 1975, beliau dikenal sebagai ahli fikh bisnis dan keuangan syariah. Menyelesaikan pendidikan dari tingkat Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) bidang Fiqh Muamalah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Tidak banyak mahasiswa asal Indonesia yang mampu menyelesaikan jenjang S1 sampai S3 di Universitas Al-Azhar.

Berikut ini adalah bio data beliau secara lengkap :

KETRANGAN PRIBADI

 1. Nama Lengkap : Oni Sahroni
 2. Tanggal Lahir : 26 November 1975
 3. Tempat Lahir : Serang – Propinsi Banten – Indonesia
 4. Status Marital : Berkeluarga (dengan 7 orang anak)
 5. Agama : Islam
 6. Kewarganegaraan : Indonesia
 7. Alamat Tempat Tinggal : Perumahan Pesona Sakinah no. 9, Jl. Mesjid baiturrahman, RT 01 / RW 08, kelurahan Mekar sari, Cimanggis, Kota Depok,
 8. Propinsi Jawa barat, Indonesia.

RIWAYAT PENDIDIKAN

 1. SD – SDN Serang
 2. SLTP – MTs PADASUKA Serang
 3. SLTA – Manbaul Ulum Jakarta Barat
 4. Lulus pesantren Tahfidz Raudhatul Huffadz Jawa Tengah Indonesia, pada tahun 1995.
 5. Sarjana Lisence (SI) Syariah Islamiah, dari Fakultas Syariah dan Qanun – Universitas al-Azhar Kairo, pada tahun 2000.
 6. Magister (S2) Fiqh Muqaran, dari Jurusan Fikih Muqaran Fakultas Syariah dan Qanun – Universitas al-Azhar Kairo, dengan Yudisium : Cumlaude, dengan tesis berjudul: Tadhmin Yad Al-Amanah Fi Al-Fiqh Al-Islami wa Tathbiqatuhu fi AlMasharif Al-Islamiyah (Menjamin Kerugian Usaha di Perbankan Syariah Menurut Fikih Islam ; Teori dan Praktik) pada tahun 2005.
 7. Doktor (S3) Fikih Muqaran, dari Jurusan Fikih Muqaran Fakultas Syariah dan Qanun – Universitas al-Azhar Kairo, dengan Yudisium : Summa Cumlaude, dengan desertasi berjudul: Thabi’ah Wa Atsar Al-‘Laqah Baina Al-Bunuk AtTaqlidiyah wa Furu’iha Al-Islamiyah Fi Mishra wa Indonesia (Bank Konvensional yang Membuka Unit Usaha Syariah ; Kajian Teori Fikih Islam dan Praktik) pada tahun 2009.

SPESIALISASI

 1. Fiqih Muqarran (Fiqih Perbandingan)
 2. Fiqh Muamalah

AKTIVITAS SEKARANG

 1. Anggota BPH Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI sejak tahun 2011 hingga sekarang.
 2. Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS – IAI), tahun 2017 – 2020
 3. Anggota ISRA (The Internasional Shari’ah Research Academy for Islamic Finance) Council of Scholars Malaysia sejak tahun 2005 hingga sekarang.
 4. Direktur Lembaga Penelitian dan Riset di Syariah Economic & Banking Institute (SEBI), di jakarta sejak tahun 2013 hingga sekarang.
 5. Dosen Fikih Ekonomi Syariah Economic & Banking Institute (SEBI) sejak tahun 2014 hingga sekarang.
 6. Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Maybank, Bank Muamalat Indonesia, Adira Multi Finance Syariah dan BNP Paribas Investment partners di Jakarta.
 7. Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Amil Zakat – Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sejak 2016 hingga sekarang.

PENGHARGAAN

 1. Terpilih sebagai Tokoh Ulama Syariah Tahun 2015 versi Majalah Investordalam acara ‘Best Syariah 2015’ yang diadakan pada Rabu, 19 Agutus 2015 di Le Meriden, Jakarta.

KARYA ILMIAH

KATEGORI MAKALAH

 1. Bada’il al-Mus’if al –akhir lil masharif al islamiyah minal bunuk al-markaziyah (LoLR Syariah), makalah yang dipresentasikan pada Sharī`ah Roundtable tentang ‘Financial Safety Nets : Striking a Balance between Sharī`ah Requirements and the Soundness of the Islamic Financial System’ yang diadakan oleh The Islamic Financial Services Board (IFSB)pada 5 November 2015 di Sasana Kijang Kuala Lumpur.
 2. Pedoman JKSN dan BPJS Syariah, Makalah yang ditulis sebagai bahan diskusi pada pertemuan tahunan Komisi Fatwa se-Indonesia Pada Juni 2015 di Tegal Jateng Indonesia.
 3. Sertifikat Deposito Syariah (NCD) menurut Fikih Islam, Makalah yang dipresentasikan pada working group Perbankan syariah, yang diselenggarakan atas kerja sama Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional pada Agustus 2015 di Bogor Indonesia.
 4. At-Tasharruf Al-Fudhuli Fil Qitha’ Al-Mashrifi,makalah yang dipresentasikan pada Working Group Bank Negara Malaysia pada 2 Noember 2015 di di Westin Hotel Kuala lumpur.
 5. Al-Ithar Al-Bahtsi Wa At-Takwini Wa Ta’ziz At-Tawashul Al-Alami Lishina’ah Al-Maliah Al-Islamiyah, makalah yang dipresentasikan pada pertemuan International Syariah Scholars Forum (ISSF 2015) X pada 3 November 2015 di Westin Hotel Kuala lumpur.
 6. Tathbiqatu At-Tanazul Fi Al Ashum Al-Mumtazah, Istikhdam Amwali Zzakat wal Waqf fi Syarikat Takaful Litt Ta’min Al-Islami Al Ashghar, ‘Uqud Al-Forex Al-Fauriyah (Bai’ Al-‘Umlah Qabla Tamallukiha, 3 makalah yang dipresentasikan pada Working Group Bank Negara Malaysia pada 6 april 2015 di Lani Kijang Bank Negara Malaysia
 7. Pengelolaan Dana CSR Lembaga Keuangan Konvensional dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, makalah yang dipresentasikan pada Loka Karya Zakat, yang diselenggarakan oleh PKPU pada 24 Mei 2014 di Hotel Bidakara Jakarta.
 8. Al-Hajah allati Tanzilu Manzilata Adh-Dharurah dan Penerapannya Dalam Ekonomi SyariahDipresentasikan dalam acara Internasional Sharian Transactions Seminar & Mudzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara yang diselenggarakan oleh ISRA – UIN pada tanggal 10 Juni 2015 di Jakarta.
 9. Kaidah-Kaidah Wakaf & Pemanfaatan Dana APBD untuk Wakaf, Dipresentasikan dalam acara work shop waqaf yang diselenggarakan oleh Dompet Dhuafa pada tanggal 10 Juni 2015 di Jakarta.
 10. Membedah Sistem Keagenan Resmi (System Authorised Agency) dalam Perspektif Fikih, Dipresentasikan dalam acara work shop zakat yang diselenggarakan oleh PKPU.
 11. ‘Pemasukan Dana Haram pada Rekening Deposito di Perbankan Syariah Menurut Syariah’, Makalah yang dipresentasikan pada seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Internasional Shari’ah Research Academy for Islamic Finance Malaysia pada tanggal 28-30 Mei 2014 di Johor Bahru Malaysia.
 12. ‘Produk Sale and Lease Back & Produk Asset To Be Leased dalam Sukuk Ijarah Menurut Syariah’, Makalah yang dipresentasikan pada Muktamar Keuangan “Menangani Cabaran keuangan Islam Semasa” yang diselenggarakan oleh Centre for Research and Training (CERT) pada tahun 2013 di bandar Seri Begawan Brunei.
 13. ‘Haukamatu Al-Masharif Al-Islamiyah’, Makalah yang dipresentasikan pada seminar Internasional tentang Governance of Syariah Boards ; Reality and Future Prospects, yang diselenggarakan atas kerjasama Internasional Shari’ah Research Academy for Islamic Finance Malaysia – dan Islamic Research & Training Institute Jeddah pada tanggal 18-19 September 2012 di Kuala lumpur.
 14. ‘Usus Al-Fatwa Wa Murtakazatuhu Fi Ithar Al-Muassasat Wa Al-Haiat’, Makalah yang dipresentasikan pada Muzakarah Shariah Kewangan Islam VIII yang diselenggarakan oleh Centre for Research and Training (CERT) pada tanggal 15 tahun 2012 di Kuala lumpur .
 15. ‘Pengalihan Piutang Antar Lembaga Keuangan Syariah Menurut Islam’, Makalah yang dipresentasikan pada working group tentang pengalihan piutang antar lembaga keuangan syariah, yang diselenggarakan atas kerja sama Bank Indonseia dan Dewan Syariah Nasional pada tahun 2012 di Bandung Indonesia.
 16. ‘Akad Produk Giro dan Tabungan di Perbankan Syariah Menurut Islam’, Makalah yang dipresentasikan pada working group tentang tentang penerapan prinsip wadiah dalam produk giro di perbankan syariah, yang diselenggarakan atas kerja sama Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional pada tahun 2012 di Batam Indonesia.
 17. ‘Maqashid Asy-Syariah fi Al-Muamalah Al-Maliah’, Makalah yang dipresentasikan pada Seminar Internasional tentang Fikih dan keuangan syariah, yang diselenggarakan atas kerjasama Syariah Economic & Banking Institute di Jakarta dan Internasional Shari’ah Research Academy for Islamic Finance Malaysia pada tanggal 28 Mei 2012 di Bandung Indonesia.
 18. ‘Kepemilikan Setoran Jama’ah Haji menurut Syariah Islam’, Makalah yang ditulis sebagai bahan diskusi pada pertemuan tahunan Komisi Fatwa seIndonesia Pada Juni 2012 di Tasikmalaya Indonesia.
 19. ‘At Tamwil asy Syakhshi (Cash Financing) dalam Fikih Islam’, makalah yang dipresentasikan dalam pertemuan International Syariah Scholars Forum (ISSF) pada November 2016 di Kuala Lumpur.
 20. ‘Al Mis’af al Akhir (LoLR) Konvensional dan Alternatifnya dalam Fikih Islam’, makalah yang dipresentasikan dalam workshop yang diadakan oleh IFSB pada April 2016 di Kuala Lumpur.

KATEGORI BUKU

 1. Maqashid Bisnis & Keuangan Islam ; Sintesis Fikih dan Ekonomi(Oni Sahroni dan Adiwarman Karim), Raja Grafindo, Jakarta, 2015.
 2. Riba, Gharar dan Kaidah – Kaidah Ekonomi Syariah ; Analisis Fikih dan Ekonomi(Oni Sahroni dan Adiwarman Karim), Raja Grafindo, Jakarta, 2015.
 3. Majmu’atu al- fatwa lil haiah asy-syar’iyah al-wathaniyah, al-haiah asyar’iyah al-wathaniyah, Penterjemah : Dr. Oni Sahroni, MA, jakarta, 2013
 4. Modul Edukasi Zakat Untuk Para Amil(Bagian dari tim penulis), Inisiatif Zakat Indonesia, Jakarta, 2016
 5. Panduan Zakat Praktis(Bagian dari tim penulis), Inisiatif Zakat Indonesia, Jakarta, 2016
 6. Seputar Pembiayaan Syariah(Bagian dari tim penulis), Adira Syariah, Jakarta, 2016
 7. Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah(Oni Sahroni dan M. Hasanuddin), Raja Grafindo, Jakarta, 2016
 8. Ushul Fikih Muamalah ; Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam, (Oni Sahroni) Raja Grafindo, Depok, 2017.

 

Add Comment

Pin It on Pinterest